آتش عشق

چاپ
كيست كـآشفته آن زلف چليپا نشود ديده اى نيست كه بيند تـو و شيدا نشود
ناز كن، ناز كه دل ها همه در بند تواند غمزه كن، غمزه كه دلبر چو تو پيدا نشود
رُخ نما تا همه خوبان خجل از خويش شوند گر كشى پرده ز رُخ، كيست كه رسوا نشـود
آتش عشق بيفزا، غمِ دل افـزون كن اين دل غمزده نتوان كه غم افزا نشود
چاره‏اى نيست، بجـز سوختن از آتش عشق آتشى ده كه بيفتد به دل و پا نشود
ذرّه‏اى نيست كه از لطف تو هامون نبود قطره‏اى نيست كه از مهر تو دريا نشود
سر به خاك سر كوى تو نهد جان، اى دوست جان چه باشد كه فداى رُخ زيبا نشود؟

حضرت امام خميني(ره)

.