هزينه سفر زيارتي

چاپ

اگر فردي با پولي كه به وسيله پارتي و از راه غير از دست رنج خود باشد، به زيارت رود، حكم زيارتش چگونه است؟ اگر آن فرد در قيد حيات نباشد و خانواده اش از آن پول استفاده كند، خصوصا براي كارهاي خير و زيارت چگونه است؟
اگر يقين دارند که پول از راه حرام مانند رشوه بوده تصرف در آن ولو به عنوان خرج زيارت جايز نيست ولي اگر شک در حرمت آن داشته باشند مصرف آن اشکال ندارد.

منبع: پرسمان دانشجويي

.