تربت امام حسين(عليه السلام)

چاپ

به پاس فداكاري امام حسين(عليه السلام) و شهادت ايشان در راه احياي دين، آثار و احكام خاصي براي خاك قبر1 آن امام قرار داده شده است:
1. در حال نماز سجده بر تربت امام حسين(عليه السلام) مستحب است و سبب افزايش ثواب نماز مي باشد.2
2. خوردن هر نوع خاكي حرام است به جز تربت حسيني كه خوردن اندكي از آن به نيّت شفا گرفتن جايز است.3
3. برآوردن كام نوزادان با تربت حسيني مستحب است.4
4. حفظ احترام آن لازم است و هرگونه بي احترامي به آن حرام مي باشد، از جمله:
* نجس كردن آن جايز نيست.
* انداختن آن در جايي كه بي احترامي باشد حرام است.
* اگر در جايي كه بي احترامي باشد بيفتد بايد آن را بيرون آورند، حتّي اگر در چاهي باشد و بيرون آوردن تربت ممكن نباشد، در صورت امكان بايد چاه را تعطيل كنند.
5. مستحب است، هنگام دفن ميت مقداري تربت همراه او گذاشته شود و با حنوط5 او نيز مخلوط كنند.
6. كالايي كه به جايي مي فرستند مستحب است مقداري تربت هم همراه آن بگذارند، مثلا جهيزيه دختر.
7. بوييدن و بوسيدن تربت امام حسين(عليه السلام) و بر چشم ماليدن مستحب است، و حتي دست كشيدن بر آن و بر ساير اعضاي بدن ماليدن نيز ثواب دارد.6
از اين مسائل بر مي آيد كه مستحب است تمام زندگي همراه با تربت حسيني باشد، آغاز و ادامه و پايان.


پي نوشت ها:
1. در روايتي از امام صادق(عليه السلام) آمده است كه اگر تا يك ميل(1800 متر) اطراف قبر آن حضرت خاك بردارند، احكام تربت امام حسين(عليه السلام) را دارد.
2. العروة الوثقي، ج 1 ، في مسجد الجبهه ، ص 646 ، م 26 - توضيح المسائل ، م 1083
3. توضيح المسائل، م 2628
4. تحريرالوسيله، ج2 ، ص 310 ، م 2
5. حنوط: مقداري كافور كه بر جاهاي سجده ميت مي گذارند: بر پيشاني، كف دستها، سر زانوها و نوك انگشتان بزرگ پاها.
6. براي توضيح بيشتر مي توانيد به كتاب فرهنگ عاشورا، ص119 مراجعه كنيد.

منبع: احكام فقهيِ سفرِ زيارتي عتبات؛ محمدحسين فلاح زاده

.