چرا زيارت عاشورا با « السلام عليك ... » شروع شده است؟

چاپ

چرا زيارت عاشورا با « السلام عليك ... » شروع شده است؟( با اللهم و يا با اسم اعظم ديگري شروع نشده است؟)

تفاوت دعا با زیارت در همین است که زیارات با سلام شروع میشود و ادعیه با اللهم و مانند آن چون دعا درخواست از خداوند است ولی در زیارت مخاطب امام معصوم است به همین جهت با سلام به امام آغاز میشود در دیگر زیارت همچون زیارت جامعه، وارث، سلام علی آل یاسین و مانند آن نیز اگر توجه کنید با سلام آغاز شده و دعاها همچون دعای کمیل سمات صباح ندبه و مانند ان با اللهم آغاز شده.

منبع: پرسمان دانشجويي

.