آیا شیعه به قضا و قدر اعتقاد دارد؟

چاپ

پاسخ : شیعه با تمام وجود قضا و قدرالهی را در عالم آفرینش از اصول مسلم می داند ولی آن را با جبروجبرگرایی یکسان نمی شمارد و منافی با آزادی بشرنمی داند، در توضیح این مطلب باید گفت:
قضا و قدردرافعال انسان با اختیار و آزادی او کمترین منافاتی ندارد. زیرا تقدیر الهی درباره انسان همان فاعلیت ویژه او است، بدین معنا که او یک  فاعل مختار و مرید بوده و فعل و ترک هر عملی  در اختیار او است . قضای الهی در مورد فعل انسان قطعیت و حتمیت فعل است، ولی پس از اختیار و اراده او.
به  تعبیر دیگر، آفرینش انسان با اختیار و آزادی آمیخته واندازه گیری شده است، و قضای الهی جز این نیست که هر گاه انسان از روی اختیار ، اسباب فعلی را پدید آورد ، تنفیذ الهی از این طریق انجام گیرد.
{ کتاب راهنمای حقیقت .  تألیف آیت الله جعفر سبحانی . صفحات 95 و96 } .

شنبه 90/12/27

ساعت : 09:02

منبع : زائرین