لطفا در رابطه با شأن نزول آيه 35 سوره مائده «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون» برايم توضيح دهيد.

چاپ

تا جايي که در منابع مختلف روايي و تفسيري و کتاب هاي مخصوص بيان شان نزول جستجو شد شان نزولي براي اين آيه يافت نشد. بايد توجه داشت که همه آيات قرآن شان نزول ندارند و آياتي که داراي اين ويژگي مي باشند در کتاب هاي خاصي که در مورد شان نزول آيات تاليف گشته جمع آوري شده است و تعداد آنها معين و مشخص است. در هر صورت در اين آيه نوراني به افراد با ايمان دستور انتخاب وسيله داده شده است. وسيله در اصل به معناي تقرب جستن و يا چيزي که باعث تقرب به ديگري از روي علاقه و رغبت مي شود مي باشد. بنابراين وسيله در آين آيه معناي وسيعي دارد و هر کار و هر چيزي را که باعث نزديک شدن به پيشگاه مقدس پروردگار مي شود شامل مي گردد که مهم ترين آنها ايمان به خدا و پيامبر اکرم(ص) و جهاد و عبادات مانند نماز و زکات و روزه و زيارت خانه خدا و نيز صله رحم و انفاق در راه خدا اعم از انفاق هاي پنهاني و آشکار و همچنين هر کار نيک و خيري مي باسد. شفاعت پيامبران و امامان و بندگان صالح خدا که طبق بیان صريح قرآن باعث تقرب مي گردد نيز در مفهوم وسيع توسل داخل است. و نيز پيروي از پيامبر و امام و گام نهادن در جاي گام آنها از مصاديق توسل در اين آيه شريفه است زيرا همه اينها موجب نزديکي به درگاه الهي است . حتي سوگند دادن خدا به مقام انبيا و اوليا و صالحان که نشانه علاقه به آنها و اهميت دادن به مقام و مکتب آنها مي باشد جزء اين مفهوم وسيع است.
ر. ک : تفسير نمونه ذيل آيه مورد بحث ، ج4 ، ص 363

منبع: پرسمان دانشجویی

.