كدام يك از امامان(ع) به زيارت خانه خدا مشرف نشدند؟

چاپ

امام حسن عسكری(ع) در 4 سالگی همراه پدر گرامی شان از مدینه به سامرا تبعید شدند و تا پایان عمر نیز در آن شهر اقامت داشتند، گویا به حسب ظاهر نمی توانستند این سفر را انجام دهند.

منبع: پرسمان دانشجويي

.